Importance of Liver Biopsy

Mohammad Taghei Safari, Mohammad Bagher Miri, Mohammad Javad Ehsani Ardakani

Abstract


ارزیابی نسج کبد که از طریق نمونه برداری از این عضو امکانپذیر می شود، اساس ارزیابی و مدیریت بسیاری از بیماری های کبدی می باشد. در حال حاضر با وجود تست های حساس و در دسترس جهت تشخیص بیماری های کبدی، همچنان بیوپسی کبد به عنوان یکی از اساسی ترین ابزار تشخیص دهنده و درمانی بیماری های کبد، به خصوص بیماری های مزمن کبدی محسوب می شود. در واقع بیوپسی کبد همواره به عنوان یک آزمون مکمل آزمون های دیگر به شمار می رود. بیوپسی کبد و یا همان نمونه برداری از کبد، به معنی برداشتن مقدار کوچکی از بافت کبد است که معمولا بوسیله یک سوزن انجام می شود. هدف از انجام نمونه برداری، بررسی وضعیت سلول های کبد و تخمین شدت آسیب وارده به آنها و یا تعیین شدت بیماری های کبدی می باشد. امروزه روش های متعددی برای نمونه بردداری از کبد وجود دارد. از این رو، این مقاله مروری به معرفی این روش ها و همچنین بررسی مزیت ها و ضرر های مرتبط با هریک از این روش ها می پردازد.


Full Text:

PDF


Copyright (c)